Obrót spółkami – skup zadłużonych spółek

Co zrobić, gdy założona przez naszą firmę spółka staje się naszą kulą u nogi, bo nie przynosi przychodów, lecz same straty? Możemy w takiej sytuacji, kiedy mamy wielu wierzycieli ogłosić postępowanie upadłościowe, które jest przeprowadzane w taki sposób, ażeby zaspokoić w największym stopniu roszczenia naszych wierzycieli i jeżeli już jest to możliwe z zachowaniem funkcjonowania spółki. Całą tę procedurę jasno określa ustawa o Niemal Upadłościowy i naprawczym z dnia 28 lutego 2003r. W momencie, kiedy dalsze prowadzenie spółki nie jest możliwe a postępowanie naprawcze albo upadłościowe nie zdaje egzaminu ogłaszamy upadłość likwidacyjną. Obydwie te czynności zgłaszamy w sądzie gospodarczym. Postępowaniem upadłościowy zajmie się likwidator, jednak, kiedy przechodzimy do kolejnego etapu i ogłaszamy upadłość likwidacyjną dalszą procedurą para się syndyk, który przejmuje zarząd przedsiębiorstwa , a oprócz tego spienięża jego majątek. Tak, więc upadłość likwidacyjna to zbycie przedsiębiorstwa upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. O ile nie mamy pragnienia bawić się w tego typu postępowania możemy naszą zadłużoną spółkę odsprzedać. Firmy prowadzące skup spółek zadłużonych możemy odnaleźć z łatwością online. Firmy takie spłacają wszelkie nasze zadłużenia względem ZUS i US i przejmują naszą spółkę w 100% udziałów aktem notarialnym pokrywając jego koszty. Zapewnia to nam uwolnienie od odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Jest to niewątpliwie prostszy metodę na uwolnienie się od kłopotu zadłużonej spółki.

Sprawdź tutaj: kupię zadłużoną spółkę z o.o..